Publikácie

Knižné publikácie členov katedry

  

Radovan Malina: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - ŽENA. Banská Bystrica: Scholaris, 2019, 58 strán, ISBN 978-80-973228-1-6


Peter Urban: MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV - Vybrané problémy. 2. aktualizované a doplnené vydanie, Banská Bystrica: Belianum, 2019, 212 strán, ISBN 978-80-557-1543-8

 

 

 Radovan Malina: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - MUŽ. Banská Bystrica: Scholaris, 2018, 61 strán, ISBN 978-80-973228-0-9


Svetlana Gáperová – Ján Gáper – Peter Trhan: ŠTRUKTÚRNA BOTANIKA A MYKOLÓGIA. Banská Bystrica: UMB FPV, 2015.
formát ibooks
 (na interaktívne čítanie učebnice v programe iBooks pre operačné systémy iOS a macOS, URL do obchodu iBooks Store pre bezplatné zakúpenie a skopírovanie učebnice)
formát pdf

Peter Urban, Adalbert Mezei, Andrej Saxa, Michal Klaučo, Nora Balková & Juraj Švajda: VŠEOBECNÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 186 strán,  ISBN 978-80-557-0959-8
Peter Urban, Martina Škodová, Adalbert Mezei, Andrej Saxa & Juraj Švajda: PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE Z OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A STAROSTLIVOSTI O PRÍRODNÉ ZDROJE. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 151 strán,  ISBN 978-80-557-0958-1

 

Martina Škodová & Peter Urban: NÁRODNÝ SYSTÉM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY NA SLOVENSKUBystrica: Belianum, 2015, 156 strán,  ISBN 978-80-557-0960-4 

Anna Petrášová, Eva Uhliarová, Peter Sabo & Radoslav Považan: MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum, 2013, 109 strán,  ISBN 978-80-557-0628-3
Svetlana Gáperová & Peter Roth: ANATÓMIA A MORFOLÓGIA RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum. 2. upravené vydanie na CD. 2014, 119 strán, ISBN 978-80-557-0126-4

 

  

Peter Sabo, Peter Urban, Ingrid Turisová, Radoslav Považan, Karol Herian: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, 2011, 320 strán, ISBN 978-80-968989-6-5

 

 

Gáperová, S. HNILOBY PAGAŠTANA KONSKÉHO AESCULUS HIPPOCASTANUM L. NA SLOVENSKU. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. 102 s. ISBN 978-80-8083-786-0.Peter Urban (Ed.): Prírodné dedičstvo obce Sucháň, Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici,Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, 2008,  199 strán, ISBN 978-80-8083-692-4

Peter Urban & Marcel Uhrin: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007). Vydal: Obecný úrad v Príbelciach a Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodnýchvied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 198 strán, ISBN 978-80-8083-943-7

  

 


Vyhľadávanie v publikáciách

Eurasian Otter in Slovakia
Fundamental Genetics

Fundamental Genetics (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.

Chionomys Nivalis Mirhanreini
Manažment chránených druhov
Manažment chránených druhov živočíchov
Manažment chránených území
Mikrobiálna ekológia
Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae
Úvod do systémovej ekológie I
Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu
Vydra riečna na Slovensku
Základy biogeografie a ekológie
Základy mikrobiológie, protistológie a algológie