RSS RSS print

Pracovníci KŽP v Číne

V rámci bilaterálneho slovensko-čínskeho projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja(APVV SK-CN-2015-0004) pracovníci FPV v septembri navštívili Čínsku poľnohospodársku univerzitu v Pekingu. Z Katedry životného prostredia sa pobytu zúčastnili: Ing. Radoslava Kanianska, CSc. (zodpovedná riešiteľka projektu), prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., Ing. Marek Drimal, PhD., z Katedry geografie a geológie prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc..

Na čínsko-slovenskej konferencii a pracovných stretnutiach boli rozobraté nosné témy projektu s názvom Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov. V centre pozornosti bola ekonomická a energetická efektívnosť produkčných systémov, prepojenie teórie materiálových a energetických tokov biomasy a ich spoločného hodnotenia. Praktickú aplikáciu inovatívnych produkčných systémov sme mali možnosť vidieť na rybej farme, v chránených vinohradoch či pri pestovaní ryže. Podarilo sa nám takto aj osobne nadviazať aktívnu spoluprácu, ktorá veríme, že bude úspešne pokračovať aj v ďalších rokoch. Už na budúci rok privítame čínskych kolegov u nás na Fakulte prírodných vied.

 

=