print

Vybavenie

 • Fotogrametrické bezpilotné lietadlo Trimble UX5 - vybavené  kamerou s rozlíšením 24 MPix s veľkým obrazovým senzorom so schopnosťou zachytiť prvky na zemskom povrchu s rozlíšením menším ako 2cm, softvér pre spracovanie údajov: Agisoft PHOTOSCAN. Využiteľnosť: možnosť získania širokej škály priestorových údajov ako mračná bodov, trojuholníková nepravidelná sieť (TIN), 3D modely, ortofotomapy a mapy s farebnými škálami. Tie môžu byť následne použité na výpočty plôch, objemov, plánovanie prác či jednoducho pre mapovanie územia.
 • Terestrický 3D skener RIEGL VZ1000 - vysokovýkonný 3D skener; Laser Class I; opakovateľnosť (repeatability) do 5 mm; rýchlosť snímania do 122000 pts; 100 stupňov x 360 stupňov; rôzne rozhrania (LAN, WLAN, USB 2.0), softvér pre spracovanie údajov: RISCAN Pro. Využiteľnosť: vysokorýchlostné a presné 3D skenovanie pre účely prípravy rozľahlých dátových súborov; bezkontaktný zber údajov pre rozsah do 1400m.
 • GNSS systém ALTUS APS-3G s kontrolnou jednotkou Handheld (4 kusy) –vysokovýkonný a multifrekvenčný globálny navigačný satelitný systém; geodetická presnosť; dvojfrekvenčný prijímač; 128 MB; integrovaný GSM modem; možnosť spolupráce s SKPOS; práca priamo v JTSK03, či S-JTSK; výšky v Bpv a post postprocessingový program; príjem satelitov GPS, GLONASS, GALILEO a SBAS; kontrolér v odolnom tabletovom prevedení; odolnosť zariadenia musí spĺňať požiadavky pre prácu v terénnom prostredí. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na presný a profesionálny zber analytických informácií z terénneho prostredia o jednotlivých abiotických zložkách životného prostredia. Ide hlavne o zber informácií viazaných k javom a fenoménom v nadväznosti na georeliéf, pôdne, geologické, hydrologické jednotky.
 • Totálna stanica Nikon Nivo C3“ (2 kusy) – výkonný tachymeter na zber dát; 3“ presnosti merania uhlov; optika Nikon; intuitívne softvérové ovládanie; hranolové ale aj bezhranolové meranie; EDM jednotka; robustné a ľahké prevedenie; OS Windows Mobile a pamäť 128 MB. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na meranie a registráciu hodnôt vodorovných uhlov, výškových uhlov, vzdialeností a ich prepočet na pravouhlé súradnice. Totálna stanica pre geoekologický výskum predstavuje spojenie geodetického teodolitu s elektronickým diaľkomerom, jednoúčelového počítača a GPS zariadenia v celku. Priamo v teréne sa zariadením cez „geodetickou“ presnosťou merajú uhly, vzdialenosti, výšky a presné polohy pre objekty výskumu v rámci základného, ale aj aplikovaného geoekologického výskumu.
 • Handheld – Algiz 7 (5 kusov) – profesionálne jednofrekvenčné GPS tabletové zariadenie; vysoká miera odolnosti; jednofrekvenčný prijímač; 2 GB DDR2 RAM; 64 GB SSD; 7“ Wide TFT LCD; Mediatek GPS; Wireless, Bluetooth; operačný systém Windows 7 a SW produkt ArcGIS – Advanced 10.1. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na profesionálnu prácu v terénnom prostredí – zber analytických priestorových informácií vo fotogrametrickej presnosti (< 5 m), viazaných k čiastkovým geoekologickým areálom (reliéf, pôda, geológia, vodstvo atď.). Ide o zariadenie, ktoré využívajú pracovníci podieľajúci sa na výskume abiotických zložiek krajinného priestoru. Zároveň sa zariadenie využíva aj ako elektronická čítačka a elektronický poznámkový blok.

Špecializovaná GIS učebňa

Pod správou Centra geoinformatiky a digitálnych technológií je špecializovaná GIS učebňa (F139) pre výučbu geoinformačných predmetov v študijných programoch FPV UMB.

Učebňa je tvorená nasledovným softvérovým a hardvérovým vybavením:

 • 15 x študentské PC na báze CPU i5 s 22“ LCD,
 • 1 x učiteľský PC na báze CPU i3 s 19“ LCD,
 • 1 x multimediálna tabuľa s dataprojektorom,
 • 1 x dataprojektor,
 • 10 x GPS Garmin Oregon radu 600.
 • ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 seats.
 • 3D Analyst for Desktop 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 Seats.
 • Spatial Analyst for Desktop 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 Seats.
=