print

Pre uchádzačov o štúdium

Na týchto stránkach nájdete informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB. Ak Vám predsalen nejaké informácie chýbajú, pokojne kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť

Predĺžili sme termín na odoslanie prihlášky do 30. 6. 2020 pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia.


Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium

  1. Maturanti, ktorí posielajú prihlášky na fakulty UMB, si môžu do elektronickej prihlášky prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je momentálne potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou. 
    Uchádzačom o štúdium (maturantom a ostatným uchádzačom, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie skôr) odporúčame do elektronickej prihlášky nahrať skeny všetkých relevantných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách v súlade s požiadavkami pre konkrétny študijný program. Súčasťou skenov sú aj vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
  2. Úradne overené kópie vysvedčenia (vysvedčení) prípadne ďalších relevantných príloh v súlade s požiadavkami príslušnej fakulty, stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.
  3. Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na jednotlivé fakulty UMB vytlačenú verziu papierovej prihlášky.
  4. Písomné prijímacie skúšky sú zrušené.

Odporúčame uchádzačom o štúdium sledovať webovú stránku fakulty, kde nájdu aktuálne informácie.